Home / Tiếng Anh / Tiếng Anh lớp 11 / Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 16: The Wonders of the World

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 16: The Wonders of the World

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 16: The Wonders of the World

A. Reading (Trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions. (Dưới đây là hai kì quan nổi tiếng do con ngời tạo ra. Nhìn vào chúng và trả lời các câu hỏi.)

1. Can you name these two wonders of the world? (Bạn có thể nói tên của hai kì quan thế giới này không?)

=> These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

2. Where do you think they are located? (Bạn nghĩ rằng chúng ở đâu?)

=> The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, and the Taj Mahal in India.

3. What do you know about them? (Bạn biết gì về chúng?)

=> They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. And the Taj Mahal was built from 1630 to 1652 by an Indian king.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim Tự Tháp Giza do đức vua Ai Cập Khufu xây khoảng năm 2560 trước công nguyên. Kim Tự Tháp khổng lồ bằng đá này có mục đích dùng làm lăng tẩm khi ông chết và để bảo vệ khu vực mộ khỏi sự tàn phá của thời tiết và khỏi những tên trộm có thể lấy đi kho báu và đồ đạc được chôn theo ở đó. Người ta tin là Đại Kim Tự Tháp đã được xây dựng trong hơn 20 năm. Trước tiên, người ta chuẩn bị địa điểm xây dựng và sau đó các khối đá lớn được vận chuyển tới và dựng lên.

Khi được xây dựng xong, Đại Kim Tự Tháp cao 147 mét, đặt trên một nền vuông có diện tích 230 mét vuông. Nó được xếp vào loại cấu trúc cao nhất trên trái đất trong hơn 43 thế kỷ, và chỉ bị thua về chiều cao vào thế kỷ 19 sau công nguyên, cấu trúc này bao gồm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối cân nặng chừng 2,5 tấn. Người ta cho rằng số lượng khối đá dùng để xây 3 Kim tự Tháp đó đủ để xây một bức tường cao 3 mét và dày 0,3 mét quanh nước Pháp.

Mặc dù người ta không biết bằng cách nào các khối đá đã được dựng lên, nhưng có nhiều giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết cho rằng có một đường dốc thẳng hay hình xoắn ốc được dựng lên khi tiến hành xây Kim Tự Tháp. Giả thuyết thứ hai cho rằng các khối đá được nâng lên và đặt vào vị trí do hàng ngàn đòn tay khổng lồ.

Ngày nay Đại Kim Tự Tháp Giza bị đóng cửa, cùng với các Kim Tự Tháp khác ở khu du lịch của Cao Nguyên Giza trên bờ tây sông Nile. Cũng trong khu vực ấy có viện bảo tàng nơi đặt chiếc thuyền Mặt Trời, chỉ vừa được khám phá năm 1954 gần cạnh phía nam của Kim Tự Tháp. Chiếc thuyền được tin là đã được dùng để vận chuyển thi hài đức vua Khufu trong chuyến du hành cuối cùng của ông trên mặt đất trước khi được chôn cất vào bên trong Kim Tự Tháp.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. tomb 2. wonder 3. ramp
4. chamber 5. mysterious 6. spiral

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built? (Đại Kim Tự Tháp Giza được đặt ở đâu và được xây dựng khi nào?)

=> It is located on the west bank of the River Nile and it was built around the year 2560 B.C.

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza? (Chiều cao và độ rộng của Đại Kim Tự Tháp Giza?)

=> It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid? (Mục đích của kim tự tháp lớn bằng đá này là gì?)

=> The purpose of this huge stone Pyramid was to serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to steal the treasures and belongings there.

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid? (Những Ai Cập cổ đại đã xây dựng Đại Kim Tự Tháp này như thế nào?)

=> It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lift and place the blocks of stone.

5. According to the passage, what is the boat believed to have been used for? (Theo đoạn văn, người ta tin rằng chiếc thuyền được sử dụng để làm gì?)

=> The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Task 3. Scan the text and say what the following words refer to. (Đọc lướt đoạn văn và nói những từ sau đề cập đến cái gì.)

Gợi ý:

who (line 4) refers to the thieves

it (line 8) refers to the Great Pyramid

it (line 9) refers to the Great Pyramid

each (line 12) refers to the blocks of stone

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss the question: Which of the wonders of the world do you prefer and why? (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: Bạn thích kì quan thế giới nào và tại sao?)

Hội thoại mẫu:

A: Which of the wonders of the world do you prefer and why?

B: I prefer Ha Long Bay.

A: Why?

B: Because it is very beautiful and it makes me feel proud of my country.

Reasons:

   + It is very beautiful/wonderful/mysterious/special.

   + It makes me feel proud of my country. (Ex: Ha Long Bay.)

   + It helps me to know much about history.

B. Speaking (Trang 181-182 SGK Tiếng Anh 11)

Task 1. The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences … . (Các câu dưới đều xuất hiện trong bài đọc. Làm việc theo cặp. Xác định các câu câu nào là sự thật (F), câu nào là (O). Đặt dấu (v) vào ô đúng.)

Gợi ý:

1. O 2. F 3. F 4. F 5. O 6. O 7. O

Task 2. Work in pairs. Tell your partner about some facts and opinions … . (Làm việc theo cặp. Kể cho bạn học về các sự thật và quan điểm về Đại Kim Tự Tháp Giza, sử dụng thông tin trong Task 1.)

Gợi ý:

Đây là phần luyện nói. Dựa vào kết quả ở Task 1 trên, các bạn nói cho nhau nghe về các sự thật và quan điểm về Đại Kim Tự Tháp Giza như trong SGK tiếng Anh 11.

Task 3. Work in groups. Discuss possible answers to the following question, using the suggestions below. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về câu trả lời cho các câu hỏi sau, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

A: How long did it take to build it?

B: It is believed/ said/ supposed/ thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.

A: Where did the builders find the stones?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be found in Everest Mountain.

A: How did they transport them?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be transported by thousands of huge weight arms.

A: How could thev build the Great Pyramid of Giza?

B: People say/ think/ believe/ suppose that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

C. Listening (Trang 182-183 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Look at the picture and answer the questions that follow. (Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi theo sau.)

1. What can you see in the picture? (Bạn thấy gì trong bức tranh?)

=> It's the Great Wall of China.

2. Where do you think it is? (Bạn nghĩ nó ở đâu?)

=> I think it's located in China.

3. When do you think it was built? (Bạn nghĩ nó được xây dựng khi nào?)

=> I think it was built around 1368.

Listen and repeat.

man-made wonder: kì quan nhân tạo

magnificense and significance: vẻ tráng lệ nguy nga và tầm cỡ

World Heritage: Di sản Thế Giới

UNESCO: Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc

Ming Dynasty: triều đại nhà Minh

ancient: cổ

stone roadway: lòng đường bằng đá

Beijing: thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage about the Great Wall of China and fill in the missing information. (Nghe đoạn văn về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và điền các thông tin còn thiếu.)

Gợi ý:

Xem thêm:  Tả cây hồng đang ra hoa - Văn mẫu lớp 5
1. the moon 2. 1987
3. the Ming Dynasty 4. 200
5. 200 B.C 6. 6000km
7. 11 metres 8. stones

Task 2. Listen to the passage again and answer the following questions. (Nghe lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau.)

1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall? (Người Trung Quốc cổ đại bắt đầu xây Vạn Lý Trường Thành khi nào?)

=> The ancient Chinese started to build the Great Wall in 1368.

2. How many provinces does the wall cover? (Vạn Lý Trường Thành bao phủ bao nhiêu tỉnh?)

=> Five provinces.

3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world? (Vì sao nó được xem như là kì quan nhân tạo vĩ đại/ lớn nhất thế giới?)

=> Because it can be seen from the moon.

4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why? (Phần nào của Vạn Lý Trường Thành là lựa chọn tốt nhất để đến thăm? Tại sao?)

=> The part of the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders in the world and how it was built. (Làm việc nhóm. Nói cho bạn học của bạn lí do tại sao Vạn Lý Trường Thành được xem là một trong những kì quan vĩ đại nhất trên thế giới và nó được xây dựng như thế nào?)

A: Why is the Great Wall considered one of the greatest wonders in the world?

B: Because it takes very, very long time to complete, about 200 year.

C: And it is said to be visible from the moon and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It stretches for about 6,000km from east to west.

A: How was it built?

D: It was made of stone, brick, tamped earth, wood, and other materials.

D. Writing (Trang 184 SGK Tiếng Anh 11)

Below are some notes made by a visitor to the Ponagar Cham Towers in . Use his/her notes to write a report on the visit. (Dưới đây là một số ghi chép của một khách thăm Tháp Chàm ở Nha Trang. Sử dụng những ghi chép của anh/cô ấy để viết một tường thuật về chuyến thăm này.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

My visit to Nha Trang last year included a brief tour to Ponagar Cham Towers. This tower complex is one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam. The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th and 13th centuries. The remaining towers were dedicated to different gods. The largest one was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m tower contains her sandstone statue sitting on Buddha's throne. The 2.6 statue has 10 hands, each is holding a specific object illustrating the power of Buddha. The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired but the tour was enjoyable, memorable and informative.

Đoạn văn 2:

Last year, during my stay in Nha Trang, I had a brief tour to Ponagar Cham Towers, one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam. The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th and 13th centuries. The remaining towers were dedicated to different god. The larsest tower was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m high tower contains her sandstone statue sitting on Buddha's throne. The 2.6m high statue has 10 hands, holding specific objects illustrating the power of Buddha. The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired, but the tour was enjoyable, memorable and informative.

E. Language Focus (Trang SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it. (Viết lại câu sao cho nghĩa của nó giống như câu ban đầu.)

Gợi ý:

1. Many people are said to be homeless after the floods.

2. The prisoner is thought to have escaped by climbing over the wall.

3. He is believed to have driven through the town at 90km an hour.

4. Two people are reported to have been seriously injured in the accident.

5. Three men are said to have been arrested after the explosion.

6. The strike is expected to begin tomorrow.

7. He is said to speak English very well.

Exercise 2. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it. (Viết lại câu sao cho nghĩa của nó giống như câu ban đầu.)

Gợi ý:

1. He is thoguht to be very clever.

2. The wanted man is believed to be living in New York.

3. He is known to be very rich.

4. The film is supposed to be very good.

5. Many people are thought to have been killed in the accident.

6. About a million puppies are thought to be bom each year.

7. The factories are said to be much worse.

8. Those dogs are said to be dangerous.

Test Yourself F (Trang 187-188-189 SGK Tiếng Anh 11)

I. Listening (2.5 points)

Listen to the passage about Man in Space and decide whether the statements are True (T) or False (F). (Nghe đoạn văn về Người trong vũ trụ và xác định xem phát biểu nào là đúng (T) hay sai (F).)

1. T 2. F 3. F 4. T 5. T

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Trong thế kỉ 19 và 20, nhiều phát minh rất quan trọng đã được thực hiện trong y học. Ví dụ, vào năm 1895, một bác sĩ người Đức tên là Roentgen phát triển máy X-quang. Một nhà khoa học Anh là Sir Alexander Flemming phát hiện ra pê-ni-xi-lin, kháng sinh đầu tiên vào năm 1928. Kháng sinh là loại thuốc chống lại bệnh tật trong cơ thể. Flemming phát hiện ra thuốc pê-ni-xi-lin phát triển trong nấm trên một miếng bánh mì cũ.

Nhiều cải tiến tuyệt vời khác đã được thực hiện trong công nghệ y học. Các bác sĩ có thể cứu mạng con người bằng cách cho họ một trái tim mới hoặc một quả thận mới. Bệnh viện có nhiều máy điện toán và máy móc có thể giúp người bệnh sống một tốt hơn. Y học ngày nay rất , nhưng nó cũng theo lối cổ truyền ở một số nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á, các bác sĩ sử dụng châm cứu. một phương pháp rất cổ để điều trị bệnh đau nhức. Châm cứu sử dụng kim để giúp cơ thể con người chống lại sự đau đớn của bệnh tật. Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp này trong hàng ngàn năm, và một số vẫn còn sử dụng, nó ngày hôm nay.

1. When were many very important discoveries made in medicine? (Các khám phá rất quan trọng trong lĩnh vực y tế có được khi nào?)

=> Many very important discoveries were made in medicine in the 19th and 20th centuries.

2. Who developed the X-ray machine in 1895? (Ai đã phát minh ra máy phát tia X vào năm 1895?)

=> A German doctor named Roentgen developed the X-ray machine in 1895.

3. When was penicillin, the first antibiotic, discovered? (Khi nào thì pê-ni-xi-lin, thuốc kháng sinh đầu tiên, được phát hiện?)

=> It was discovered in 1928.

4. What can doctors do to save people's lives and help them live better today? (Ngày nay các bác sĩ và bệnh viện có thể làm gì để cứu tính mạng con người và giúp họ sống tốt hơn?)

=> Doctors can save people's lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers and machines that help sick people live better.

5. What is acupuncture? (Các bác sĩ ở Trung Quốc và các nước Châu Á khác đã dùng phương pháp châm cứu để làm gì?)

=> It is a very old method of treating sickness and pain. It uses needles to help the human body fight pain and disease.

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying … . (Nghe và đặt dấu (v) vào ô đúng, chú ý đến cách phát âm phần gạch chân của từ.)

b) Complete the sentences, using question tag. (Hoàn thành câu, sử dụng câu hỏi đuôi.)

1. The sea food is delicious, isn't it?

2. He passed the entrance exams, didn't he?

c) Rewrite each of the following sentences in a such way that it means almost the same as the sentence printed before it. (Viết lại mỗi câu sau sao cho nó có nghĩa gần giống với câu in trước nó.)

1. Jane is thought to be very rich.

2. She is said to have won a special prize.

3. He is said to know five foreign languages.

4. The thief is thought to have got in through the kitchen window.

IV. Writing (2.5 points)

Write a biography of Mark Twain, using the following information. (Viết bài tiểu sử về Mark Twain, sử dụng các thông tin sau.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

Mark Twain was known as one of the greatest American writers. His real name was Samuel Longhorn Clemens. He was bom in Missouri in 1835. He grew up on the banks of the Mississippi River. He started writing during the Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada and California. In 1870, Mark Twain married Olivia Langdon. His wife had great influence on his books. Mark Twain was also a famous lecturer. He traveled around the country, giving talks on a variety of subjects. His best works are "Tom Sawyer" and "Huckleberry" and another book "Life on the Mississippi" which told of his adventures on the river boats of his era. His last novel was written in 1909. He died at the age of 74.

Đoạn văn 2:

Mark Twain, one of the greatest American writers, was born in Missouri in 1835. His real name was Samuel Langhome Clemens. He spent his childhood on the riversides of the Mississippi River. Twain starred writing during the Mississippi River During Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada and California. In 1870, he married Olivia Langdon. He was also a famous lecturer and travelled around the country, giving talks on a variety of subjects. The "Life on the Mississippi" told about his adventures on the river boats. Among his novels are best ones: "The Adventures of Tom Sawyer'' and "The Adventures of Huckleberry Finn". He wrote his last novel in 1909, and he died, at the age of 74.

Xem thêm:  Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Chùa Một Cột - Văn mẫu lớp 9

Từ khóa tìm kiếm

Check Also

camnanghoctap - Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office

Nội dung bài viết1 Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *