Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 1:(trang 31 sgk Sinh học 6): Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau

Loading...
STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1      
2      
     

Lời giải:

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1 Cây lúa   +
2 Cây ngô   +
3 Cây mít +  
4 Cây cam +  
5 Cây dừa   +

Bài 2:(trang 31 sgk Sinh học 6): Rễ gồm mấy miền ? Chức năng mỗi miền ?

Lời giải:

Miền trưởng thành.

Miền hút.

Miền sinh trưởng.

Miền chóp rễ.

Hút nước và muối khoáng hòa tan.

Làm rễ dài ra.

Che chở cho đầu rễ.

Dẫn truyền.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp