Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 146

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 146

Bài 1: Viết số:

Loading...

Ba mươi ba, chín mươi, chín mươi chín, năm mươi tám, tám mươi lăm, hai mươi mốt, bảy mươi mốt, sáu mươi sáu, một trăm.

Bài 2: Viết số:

a) Số liền trước của 62 là:…….. ;               Số liền trước của 61 là………….            

Số liền trước của 80 là…………. ;               Số liền trước của 79 là………….

Số liền trước của 99 là…………. ;               Số liền trước của 100 là………..

b) Số liền sau của 20 là:…………;               Số liền sau của 38 là:…………;

Số liền sau của 75 là   :…………;                Số liền sau của 99 là:…………;

Bài 3: Viết các số:

Từ 50 đến 60:………………………………………………………..

Từ 85 đến 100:……………………………………………………….

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 30, 90, 99, 58, 85, 21, 71, 66, 100.

Bài 2:

a) Số liền trước của 62 là: 61;                  Số liền trước của 61 là 60 ;        

Số liền trước của 80 là 79        ;               Số liền trước của 79 là 78  ;

Số liền trước của 99 là 98;                       Số liền trước của 100 là 99

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Bé hơn. Dấu bé hơn

b) Số liền sau của 20 là: 21;                    Số liền sau của 38 là: 39;

Số liền sau của 75 là   : 76;                     Số liền sau của 99 là: 100;

c) Số liền trước của số 69 là 68, số liền sau số 69 là số 70.

 Số liền trước của số 999 là 98, số liền sau số 99 là số 100.

Bài 3:

Từ 50 đến 60: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.